ضابطین دادگستری(3)

ضابطین دادگستری(3)

جلسه چهارم

 

v  با تصويب قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مقام هاي مذكور در قوانين قبلي آ.د.ك كه ضابط محسوب مي شوند حذف ودر حال حاضر افراد نيروي انتظامي وظيفه ضابط عمومي را انجام مي دهند .

v  مقابله و مبارزه قاطع با هرگونه خرابكاري ، تروريسم ، شورش و عوامل و حركت هاي مخل امنيت كشوري ، تأمين امنيت براي برگذاري اجتماعات و راهپيمائي ها و همچنين تشخيص هويت و كشف علمي جرائم از جمله مأموريت ها و وظايف مهم نيروي انتظامي است .

v  برابر بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 69 انجام وظايفي كه بر طبق قانون عنوان ضابط قوه قضائيه عهده نيروي انتظامي محول است عبارتند از :

1-   مبارزه با مواد مخدر 2- مبارزه با قاچاق 3 – مبارزه با منكرات و مفاسد

4 – پيش گيري از وقوع جرائم 5 – كشف جرائم 6 – بازرسي و تحقيق

7 – حفظ آثار و دلائل جرم 8 – دستگيري متهمين ومجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها  9 – اجرا و ابلاغ احكام قضائي

ضابطين خاص :

 مأموريني كه بموجب قوانين خاص ضابط دادگستري محسوب مي شوند ممكن است كليه اختيارات پابطين دادگستري را دارا نباشند و يا فقط از لحاظ انجام وظايف خاص و يا درزمان معين ضابط دادگستري به شمار آيند كما اينكه مأموران شكارباني فقط از لحاظ كشف و تعقيب جرائم موضوع قانون شكار صيد ضابط دادگستري محسوب مي شوند . همچنين مأموران وصول آيدات دولت و گشف قاچاق در مواردي كه دواير دولتي و نيروهاي آنها دردسترس نباشند مي توانند عنوان ضابط دادگستري عمل كنند همجنين فرمانده هواپيما فقط نسبت به جرائمي كه در داخل هواپيما در حال پرواز واقع مي شود ضابط دادگستري بشمار مي آيد

مأموريني كه بموجب قوانين خاص ديگر ضابط محسوب مي شوند عبارتند از :

ü    مأموران شكارباني ماده 19 قانون شكار و صيد مصوب تيرماه46

ü    مأمورين جنگل باني موضوع ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع مصوب شهريور 46

ü    مأمورين سازمان برق ايران تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 46

ü    مأمورين وصول آيدات دولت و كشف قاچاق ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312

ü    پليس انتظامي راه آهن ماده 7 قانون ايمني راه آها و راه آهن مصوب تيرماه سال 49

ü    مأمورين گارد بنادر و گمركات ماده 5 قانون سازمان بنادر مصوب سال 48

ü    فرمانده هواپيما ماده 32 قانون هواپيمايي كشور مصوب سال 28

ü  مأمورين شهرداري موضوع ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطه بي رويه اشجار مصوب سال 52

ضابطين نظامي :

ضابطين نظامي مأموراني هستند كه در حدود مقررات قانون دادرسي كيفري ارتش ( قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح ) نسبت به بزه هايي كه در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي است تحقق مي نمايند و براي حفظ آثار و دلايل اين نوع جرائم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات قانوني اقدام لازم را به عمل مي آورند .

وظايف ظابطين نظامي به وسيله اشخاص زير اجراء مي شود :

1-   مأمورين دژبان  2- افسران و درجه داران

در مورد بزه هاي مشكوك در صورت عدم حضور ظابطين نظامي افسران و درجه داران در صورت وجود دوشرط مي توانند به عنوان ضابط دادگستري اقدام كنند :

الف ) جرم ارتگابي مشهود

ب ) ضابطين نظامي در محل حضور نداشته باشند

علاوه بر افراد و مقامات مذكور در بعضي از قوانين افرادي در حكم ضابطين نظامي به شمار مي آمده اند مثل افراد گارد صنعت نفت از لحاظ اجراي قانون مجازات اخلال گران در صنايع نفت .

درصورت نبودن ضابط نظامي در محل وقوع جرم وظايف و تكاليف آنان بوسيله ضابطين دادگستري انجام مي گيرد .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تخت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن ميباشد .

وظايف سپاه :

الف : مبارزه با عوامل و جريان هايي كه در صدد خرابكاري ، براندازي نظام ، اقدام عليه انقلاب اسلامي و نفي تابعيت قوانين جمهوري اسلامي با توسل به قوه قهريه مي باشد از جمله وظايف مأموريت سپاه به حساب مي آيد . مثل مبارزه با گروهك پژاك

ب : اقدام در جهت خلع سلاح كساني كه بدون مجوز قانوني اسلحه و مهمات حمل و نگهداري مي نمايند نيز از تكاليف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميباشد .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در انجام تكاليف و مأموريت هاي مرتبط ضابط دادگستري بوده و به عنوان ضابط قوه قضائي عمل مي كند . بنابراين كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ضابطين دادگستري در قلمرو اعمال و اجراي وظايف مندرج در مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 65 به عهده افراد سپاه پاسداران محول شده است .